Правила и условия за пазаруване на Watchard

Правилник за покупки на Watchard.bg

Сключването на договор между купувача и продавача може да стане по два начина.


Преди да направи поръчка, купувачът има право да договори всички клаузи на договора с продавача, включително тези, които изменят разпоредбите на настоящия правилник. Тези преговори трябва да се водят в писмена форма и да се изпратят на адреса на продавача (WATCHARD, Al. Witosa 31 lok 108 [Galeria Panorama], 00-710 Warszawa или на имейла: [email protected]).

Ако купувачът се откаже от възможността за сключване на договор чрез индивидуални преговори, се прилага настоящия правилник и съответните законови разпоредби.


 

§1 Дефиниции

1. Пощенски адрес - име и фамилия или наименование на институцията, местонахождение в населеното място (при населено място с улици: улица, номер на сграда, номер на апартамент или помещение; в случай на населено място без улици: име на населеното място и номер на имот), пощенски код и населено място.

2. Адрес за рекламация:
WATCHARD, Al. Witosa 31 lok 108 (галерия "Панорама"), 00-710 Варшава.

3. Цени за доставка - информация за пратките можете да намерите на https://watchard.bg/forms-na-dostavka-i-razhodi

4. Данни за контакт:
WATCHARD
Al. Witosa 31 lok 108 (Galeria Panorama)
00-710 Варшава
[email protected]
801 554 747
22 642 89 42

5. Доставка - вида транспортна услуга заедно с превозвача и цената са описани на уебсайта: https://watchard.bg/forms-na-dostavka-i-razhodi

6. Документ за покупка - фактура, сметка или касова бележка, издадена в съответствие със Закона за данъците върху стоки и услуги от 11 март 2004 г. с последващи изменения и други приложими законови разпоредби.

7. Продуктова карта – отделна подстраница на магазина, съдържаща информация за отделен продукт.

8. Клиент – пълнолетно физическо лице с пълна дееспособност, юридическо лице или организационна единица без правосубектност, но с правоспособност, извършващи покупка от продавача, пряко свързана с неговата стопанска или професионална дейност.

9. Граждански кодекс - закон за Гражданския кодекс от 23 април 1964 г., с последващи изменения.

10. Кодекс на добрата практика - набор от правила за поведение, по-специално етични и професионални стандарти, посочени в член 2, точка 5 от Закона за противодействие на нелоялните пазарни практики от 23 август 2007 г., с последващи изменения.

11. Потребител – пълнолетно и дееспособно физическо лице, извършващо покупка от продавача, която не е пряко свързана с неговата стопанска или професионална дейност.

12. Количка – списък с продукти, изготвен от предлаганите в магазина продукти по избор на купувача.

13. Купувач – както потребител, така и клиент.

14. Място на доставка на артикула - пощенски адрес или пункт за получаване, посочени в поръчката от купувача.

15. Момент на предаване на артикула - моментът, в който купувачът или посочено от него трето лице придобие владение на артикула.

16. Плащане – начин на плащане за предмета на договора и доставка, посочен на https://watchard.bg/forms-na-dostavka-i-razhodi.

17. Потребителско право - Закон за правата на потребителите от 30 май 2014.

18. Продукт – минималното и неделимо количество предмети, които могат да бъдат обект на поръчка и които се определят в магазина на продавача като единица мярка при определена цена (цена/ед.).

19. Предмет на договора – продукти и доставка, които са предмет на договора.

20. Предмет на полза – предмета на договор.

21. Пункт на получаване - място за доставка на артикулите, различно от пощенския адрес, посочен в списък, предоставен от продавача в магазина.

22. Вещ – движима вещ, която може да бъде или е предмет на договор.

23. Магазин – онлайн услуга, достъпна на адрес Watchard.bg, чрез която купувачът може да направи поръчка.

24. Продавач:
WATCHARD.BG
Собственост на фирма 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k.
Al. Witosa 31/115
00-710 Варшава
NIP: 951-231-70-93, REGON: 142486550
регистриран и видим в записите на KRS (Национален съдебен регистър на Република Полша) под номер: 0000360416
БАНКОВА СМЕТКА: 02 1160 2202 0000 0001 6777 4005

25. Система - съвкупност от съвместно работещи ИТ устройства и софтуер, осигуряващи обработка и съхранение, както и изпращане и получаване на данни чрез телекомуникационни мрежи с помощта на крайно устройство, подходящо за даден тип мрежа, обикновено наричана интернет.

26. Време за доставка – броя часове или работни дни, посочени в продуктовата карта.

27. Договор - договор, сключен извън търговския обект или дистанционно по смисъла на Закона за правата на потребителите от 30 май 2014 г. по отношение на потребителите и договор за продажба по смисъла на чл. 535 от Гражданския кодекс от 23 април 1964 г. в случая на купувачите.

28. Дефект – физически или правен дефект.

29. Физически дефект - несъответствие на продадения предмет с договора, по-специално ако предмета:

 1. a. не притежава свойства, които предмет от този вид трябва да има от гледна точка  на целта, посочена в договора или произлизащи от обстоятелствата или предназначението;
 2. b. не е подходящ за целта, за която потребителят е уведомил продавача при сключване на договора и продавачът не е повдигнал възражения относно предназначението му;
 3. c. е доставен на потребителя в непълно състояние;
 4. d. в случай на неправилно инсталиране и стартиране, ако тези дейности са извършени от продавача или трето лице, за което продавачът носи отговорност, или от потребителя, който е следвал инструкциите, получени от продавача;
 5. e. не притежава свойствата, гарантирани от производителя или негов представител или лицето, което пуска стоката на пазара в рамките на своята стопанска дейност и лицето, което чрез поставяне на своето име, търговска марка или друг отличителен знак върху продадената стока, се представя за производител, освен ако продавачът не е знаел тези уверения или, по разумна преценка, не е могъл да ги знае, или те не са могли да повлияят на решението на потребителя да сключи договора, или ако съдържанието им е коригирано преди сключването на договора.
 6. f. не притежава свойства, за които продавачът е уверил потребителя.

30. Правен дефект - ситуация, когато продадената вещ е собственост на трето лице или е обременена с права на трето лице, както и ако ограничението в използването или разпореждането с вещта е резултат от решение или постановление на компетентен орган на властта.

31. Поръчка - волеизявление на купувача, подадено чрез магазина, в което ясно се посочват: вида и количеството на продуктите; вид доставка; начин на плащане; място на доставка на артикула, данни на купувача и насочени директно към сключване на договор между купувача и продавача.

§2 Общи условия

1. Договорът се сключва на полски език, в съответствие с полското законодателство и настоящия правилник.

2. Мястото на доставка на стоките трябва да е на територията на Република България.

3. Продавачът е задължен и се задължава да предоставя услуги и да доставя стоки без дефекти.

4. Всички цени, цитирани от продавача, са изразени в българска валута и са брутни цени (включително ДДС). Цените на продуктите не включват разходите за доставка, които са посочени в ценова листа за доставка.

5. Всички срокове се изчисляват в съответствие с чл. 111 от Гражданския кодекс, т.е. срокът, определен в дни, завършва с изтичането на последния ден и ако началото на срока, определен в дни, е определено събитие, денят в който е настъпило това събитие, не се взема предвид при изчисляването на периода.

6. Потвърждаването, разкриването, записването и осигуряването на всички съществени разпоредби на договора с цел получаване на достъп до тази информация в бъдеще се извършва под формата на:

 1. a. потвърждение на поръчката чрез изпращане на посочения имейл адрес: потвърждение на поръчка с подробни данни за общите разходи за поръчка, информация за правото на отказ от договора, настоящия правилник в pdf версия, формуляр за отказ от договора в pdf версия, връзки сами да изтеглите правилника и формуляра за отказ от договора;
 2. b. приложение към завършената поръчка, изпратено до посоченото място за издаване на печатни артикули: документ за покупка, информация за правото на отказ от договора, формуляр за отказ от договора.

7. Продавачът уведомява за известни му гаранции, предоставени от трети страни за продукти, налични в магазина.

8. Продавачът не начислява такси за комуникация с него чрез средства за комуникация от разстояние, а купувачът поема разходите си в размер, произтичащ от сключения договор с трето лице, предоставящо му конкретна услуга, позволяваща комуникация от разстояние.

9. Продавачът предоставя на купувача, използващ системата, правилната работа на магазина в следните браузъри: IE версия 7 или по-нова, FireFox версия 3 или по-нова, Opera версия 9 или по-нова, Chrome версия 10 или по-нова, Safari с най-новите версии на инсталирани JAVA и FLASH, на екрани с хоризонтална резолюция над 1024 px. Използването на софтуер на трети страни, който засяга работата и функционалността на браузърите: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari може да повлияе на правилното показване на магазина, поради което, за да получите пълната функционалност на магазина Watchard.bg, всички те трябва да бъдат деактивирани.

10. Купувачът може да избере неговите/нейните данни да бъдат запомнени от магазина, за да улесни процеса на подаване на друга поръчка. За тази цел купувачът следва да предостави данните за вход и парола, необходими за достъп до акаунта му. Входът и паролата са поредица от знаци, зададени от купувача, който е длъжен да ги пази в тайна и да ги защитава от неоторизиран достъп на трети лица. Купувачът има възможност да преглежда, коригира, актуализира данни и да изтрие акаунта в магазина по всяко време.

11. Продавачът спазва кодекса за добри практики.

12. Съдържанието и изображенията, представени в магазина на www.watchard.bg, са индустриална собственост на предприемача и са защитени с авторско право.

§3 Сключване и изпълнение на договора

1. Поръчки могат да се правят 24 часа в денонощието.

2. За да направи поръчка, купувачът трябва да изпълни следните стъпки, някои от които може да се повтарят многократно:

 1. a. добавяне на продукт в количката;
 2. b. избор на вид доставка;
 3. c. избор на вид плащане;
 4. d. избор на място за предаване на вещите;
 5. e. извършване на поръчка в магазина чрез бутон "НАПРАВИ ПОРЪЧКА - поръчвам със задължение за плащане".

3. Договорът с потребителя е сключен в момента на подаване на поръчка.

4. Поръчката на потребителя, с плащане при доставка, се обработва незабавно, а поръчката, платена по банков път или чрез системата за електронни плащания, се обработва след осчетоводяване на плащането на потребителя по сметката на продавача, което следва да стане в рамките на 30 дни от подаване на поръчката, освен ако потребителят не е могъл да изпълни престацията, за което не е имал вина и е уведомил продавача за това.

5. Договорът с клиента се сключва в момента на приемане на поръчката от продавача, за което той уведомява клиента в рамките на 48 часа от подаване на поръчката.

6. Ако изпълнението на част или цялата поръчка не е възможно, продавачът без неоправдано забавяне (по имейл или телефон): а) информира клиента за анулирането на поръчката в нейната цялост (тогава поръчката се счита за неподадена) или б) предложи на клиента да отмени поръчката в частта, в която изпълнението й не е възможно. Ако клиентът избере тази опция, предмет на споразумението за продажба ще бъдат продуктите, обхванати от останалата част от тази поръчка (в частта, която не може да бъде изпълнена, поръчката ще се счита за неподадена).

7. В рамките на два (2) последователни дни след получаване на предложението на продавача за частичен отказ от поръчката, клиентът може да потвърди на продавача в подходяща форма (т.е. по имейл) своето съгласие за частичен отказ от поръчката. Ако клиентът не предостави на продавача подходящо потвърждение в рамките на този период, съответната поръчка ще се счита за анулирана изцяло от потребителя.

8. Поръчката на клиента с наложен платеж се обработва веднага след сключване на договора, а поръчката, платена по банков път или чрез системата за електронни разплащания, се обработва след сключване на договора и осчетоводяване на плащането на клиента по сметката на продавача.

9. Изпълнението на поръчката на клиента може да зависи от това дали е платена цялата или част от стойността на поръчката или от получаването на търговски кредитен лимит най-малко на стойността на поръчката или от съгласието на продавача да изпрати поръчката с плащане при доставка (наложен платеж).

10. Предметът на договора се изпраща в срока, посочен в продуктовата карта, а за поръчки, съставени от множество продукти, в най-дългия срок, посочен в продуктовата карта. Периодът започва да тече от момента на изпълнение на поръчката.

11. Закупеният предмет на договора, заедно с избрания от купувача документ за продажба, се изпраща чрез избрания от купувача вид доставка до мястото на доставка на стоките, посочено от купувача в поръчката, заедно с приложените документи, посочени към §2, точка 6б.

§4 Право на отказ от договора

1. Магазин Watchard.bg удължава стандартния срок на правото на отказ за потребителя без да посочва причина и без да налага разноски, с изключение на разноските, посочени в чл. 33, чл. 34 от Закона за потребителите от 14 дни до 100 дни от датата на доставка на стоката, като за спазване на срока е достатъчно да изпратите заявление преди изтичането му.

2. Потребителят може да подаде заявление за отказ от договора по образец, чийто формуляр се намира в приложение № 2 към Закона за потребителите, по образец, достъпен на адрес: Формуляр за отказ от договор или по друга съобразена с потребителския закон форма.

3. Продавачът незабавно ще потвърди на потребителя получаването на заявление за отказ от договора по имейл (посочен при сключване на договора и друг, ако е бил посочен в подаденото заявление).

4. В случай на отказ от договора, договорът се счита за нищожен.

5. Потребителят е длъжен да върне артикула на продавача незабавно, но не по-късно от 100 дни от датата, на която се е отказал от договора. За да спазите срока е достатъчно да изпратите артикулите преди изтичането му.

6. Потребителят връща артикулите, предмет на договора, от който се е отказал за своя сметка и риск.

7. Потребителят е отговорен за намаляването на стойността на стоката, която е предмет на договора и е резултат от използването й по начин, несъответстващ на естеството, характеристиките и функционирането на стоката.

8. Продавачът незабавно, не по-късно от 14 дни от датата на получаване на заявлението за отказ от договора, подадена от потребителя, възстановява всички плащания, извършени от потребителя, включително разходите за доставка на стоките, освен ако потребителят е избрал метод на доставка, различен от най-евтиния стандартен метод за доставка, предлаган от продавача, продавачът няма да възстанови на потребителя допълнителни разходи в съответствие с член 33 от Закона за потребителите.

9. Продавачът възстановява плащането, като използва същия метод на плащане, използван от потребителя, освен ако потребителят изрично се е съгласил с различен метод на плащане, който не включва никакви разходи за него.

10. Продавачът може да задържи възстановяването на плащането, получено от потребителя, докато не получи артикула обратно или докато потребителят не предостави доказателство, че го е изпратил обратно, в зависимост от това кое събитие настъпи първо.

11. Потребителят поема само преките разходи по връщането на продукта. Като част от промоционална кампания, продавачът може да предложи на потребителя да вземе върнатите продукти от потребителя.

12. Потребителят не поема разходите за доставка на цифрово съдържание, което не е записано на материален носител, когато потребителят не се е съгласил с изтичането на срока за отказ или не е бил информиран за загубата на правото на отказ при даването на такова съгласие, или търговецът не е предоставил потвърждение в съответствие с член 15, параграф 1 и член 21, параграф 1 от Закона за потребителите.

13. Правото на отказ от договора по ал.4, т.5 не се прилага при закупуване на продукт, изготвен по индивидуални нужди и поръчка на клиента (напр. продукт с гравиране).

 

§5 Гаранционни условия

1. Продуктите, продавани от магазина, са покрити от гаранция, предоставена от производителя или дистрибутора. Гаранционните права трябва да се упражняват в съответствие с условията, посочени в гаранционната карта. За повече информация относно гаранцията, моля свържете се с нашия магазин.

2. В случай на продукт, за който производител или дистрибутор е предоставил гаранция, клиентът може да рекламира продукт с дефект:

 1. a. ползване на правата, произтичащи от предоставената гаранция – в този случай клиентът рекламира стоката директно към поръчителя (субекта, предоставящ гаранцията), като дружеството може да бъде само посредник, препращащ рекламацията. Клиентът може по свое усмотрение да се свърже директно с гаранционния сервиз или продавача;
 2. b. използване правото на гаранция от продавача, в такъв случай трябва да се подаде рекламация в съответствие с разпоредбите на § 6 от правилника.

3. в случай на наличието на дефект, магазинът ще замени дефектния продукт с бездефектен или ще отстрани дефекта според искането на клиента, освен ако спазването на посочения от клиента метод е невъзможен или изисква непропорционални разходи.

§6 Условия за рекламация

1. Продавачът носи отговорност пред клиента, ако продадената стока има физически или правен дефект (законова гаранция), като физическият дефект е несъответствието на доставените продукти с договора. Клиентът има право на рекламация в срок до 2 (две) години от датата, на която продуктът му е бил предаден от продавача.

2. Продавачът ще отговори на жалбата на клиента в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни и ще го информира за по-нататъшните действия.

3. За да може рекламацията да бъде разгледана от продавача, клиентът трябва да предостави рекламирания продукт или продукти заедно с документ за закупуване на продукта(ите) на компанията и описание на рекламацията (образец на документа за рекламация се намира на гърба на фактурата).

4. Ако рекламацията бъде разрешена в полза на клиента, продавачът незабавно ще замени дефектния продукт с бездефектен или ще отстрани дефекта. Това не засяга възможността на клиента да подаде заявление за намаление на цената или отказ от договора в съответствие с приложимите разпоредби. Ако не е възможно да се замени продуктът, да се отстрани дефектът на продукта или да се намали цената, продавачът ще възстанови сумата незабавно в съответствие с приложимото законодателство.

§7 Политика за поверителност и защита на личните данни

1. Администратор на базите с лични данни, предоставени от потребителите на магазина, е продавачът.

2. Предоставянето на лични данни от клиента е доброволно. Непредоставянето на данни може да попречи покупката да бъде завършена.

3. Администраторът прилага подходящи организационни и технически мерки, които осигуряват адекватна защита при обработка на лични данни.

4. По принцип, в зависимост от използването на конкретни функционалности на магазина, клиентът има право да подаде жалба до органа, компетентен по защита на личните данни, право на възражение, право на достъп до личните му данни, да поиска коригиране, изтриване, ограничаване на обработката и трансфер на данни.

5. Подробни правила за събиране, обработка и съхранение на лични данни, използвани за обработка на поръчки от магазина, са описани в Политиката за поверителност, която можете да намерите на: https://watchard.bg/privacy-policy-cookie-restriction-mode

§8 Заключителни разпоредби

1. Нито една от разпоредбите на този правилник няма за цел да наруши правата на купувача. В случай на несъответствие на която и да е част от правилника с действащите закони, продавачът декларира абсолютно спазване на изискванията и прилагане на този закон на мястото на оспорената разпоредба на правилника.

2. Регистрираните купувачи ще бъдат уведомявани по електронен път за промени в разпоредбите и техния обхват (на имейл адреса, предоставен при регистрация или поръчка). Уведомлението ще бъде изпратено най-малко 30 дни преди влизането в сила на новите разпоредби. Ще бъдат въведени промени, за да се адаптират разпоредбите към приложимия правен статут.

3. Актуалната версия на правилника е винаги достъпна за купувача в раздела с правила (https://watchard.bg/usloviya-za-pokupka). По време на изпълнение на поръчката и през целия период на следпродажбено обслужване, купувачът прилага приетия от него правилник при извършване на поръчката. С изключение на ситуацията, когато потребителят го счита за по-неблагоприятен от актуалния и информира продавача за избора на актуалния като обвързващ.

4. По въпроси, които не са уредени от този правилник, се прилагат съответните действащи законови разпоредби. Споровете, ако потребителят изрази такава воля, се разрешават чрез производство по медиация пред провинциалните инспекторати на Търговската инспекция или процес пред арбитражен съд към Провинциалния инспекторат на Търговската инспекция или чрез еквивалентни и законни методи на досъдебно или извън -съдебно разрешаване на спорове, посочено от потребителя. В крайна сметка въпросът се решава от местния и предметно компетентен съд.

Версия 2.2 (Варшава, 24.05.2018 г.)

/*